arrow btn arrow right arrow left chevron mouse pulser checkmark date calendar

Commerciële contracten tijdens de coronacrisis

Na het volgen van deze workshop weet je welke juridische remedies er zijn als een partij niet kan of wil nakomen door de coronacrisis.

Wat als nakoming niet mogelijk is?

Welke contractuele bepalingen zijn vooral van belang tijdens de coronacrisis? En welke juridische remedies zijn er als commerciële contracten niet kunnen worden nagekomen? Welke rechten heeft een koper als de leverancier niet kan leveren vanwege een lockdown? En welke rechten heeft een leverancier als een koper (tijdelijk) niet kan of wil betalen?

Door de coronacrisis zijn commerciële contracten onder druk komen te staan. Veel ondernemers ondervinden een terugloop in economische activiteit. Vaak zullen marktpartijen coulance jegens elkaar betrachten. Zij willen elkaar niet als afnemer of leverancier verliezen. Soms proberen contractspartijen echter ook onder hun contractuele verplichtingen uit te komen. En zowel leveranciers als kopers beroepen zich daarbij te pas en te onpas op overmacht. Kan dat zomaar?

De eerste rechterlijke uitspraken maken steeds meer duidelijk hoe rechters aankijken tegen niet- nakoming van commerciële contracten vanwege de coronacrisis. Tijdens deze workshop komen relevante uitspraken aan de orde.

Bovendien wordt de recent in werking getreden Tijdelijke Betalingsuitstelwet 2020 behandeld. Deze wet beoogt vermijdbare faillissementen en vermijdbaar verhaal te voorkomen bij ondernemers die door de coronacrisis tijdelijk liquiditeitsproblemen ondervinden. Een schuldenaar kan een rechter verzoeken om een jegens hem ingediende faillissementsaanvraag aan te houden. Een rechter kan daarnaast andere verhaalsacties, zoals het terugvorderen van producten, schorsen. Feitelijk wordt aan de schuldenaar een tijdelijk betalingsuitstel verleend. Daarbij moet wel aan bepaalde voorwaarden worden voldaan. De schuldeiser moet zelf niet failliet gaan.

Programma en werkwijze

Tijdens deze workshop worden aan de hand van rechtelijke uitspraken de volgende vragen behandeld:

  • Wanneer kan ik mij beroepen op overmacht?
  • Wanneer is er sprake van onvoorziene omstandigheden?
  • Wat geldt op grond van het Weens Koopverdrag voor internationale commerciële contracten?
  • Welke juridische “stok achter de deur” heeft een leverancier om betaling af te dwingen? Denk bijvoorbeeld aan eigendomsvoorbehoud of ontbinding van de overeenkomst.
  • Wat betekent de Tijdelijke Betalingsuitstelwet 2020 precies voor de koper en leverancier? Krijgt de koper hiermee “een stok achter de deur” jegens de leverancier? En kan de leverancier dan nog een beroep doen op eigendomsvoorbehoud of de overeenkomst ontbinden?

De workshop is praktijkgericht. Door de interactieve opzet is er alle ruimte voor het stellen van vragen en discussie. Je kunt ook eigen praktijksituaties inbrengen.

Sluiten