arrow btn arrow right arrow left chevron mouse pulser checkmark date calendar

Veiligheid

Security Cam

Werken aan veiligheid is een maatschappelijke must. Daar maken we ons als FME namens en samen met onze leden hard voor, in ieders belang. Technologische innovaties spelen een cruciale rol bij het oplossen van de maatschappelijke vraagstukken. Nederland staat in toenemende mate voor de uitdaging om de weerbaarheid te versterken met als doel om alle personen, organisaties en activa die deel uitmaken van onze samenleving te beschermen tegen agressie in de vorm van opzettelijke bedreigingen, beschadigingen en diefstal. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de fysieke veiligheid op straat, de bescherming van onze havens, de bescherming vanuit de lucht, en zeker ook op digitaal vlak. Technologische innovaties spelen hierbij een cruciale rol.

De inzet van technologie is cruciaal voor een veilige, weerbare samenleving. Om deze kansen te benutten zal FME zich inzetten langs de volgende actielijnen: 

  1. Het stimuleren samenwerking in de keten en publiek en privaat, gericht op de aanpak van maatschappelijke vraagstukken in het veiligheidsdomein. 
  2. Meer ruimte voor innovatie in reactie op verschuivende mondiale machtsverhoudingen, door het wegnemen van barrières zowel qua regelgeving als qua investerings- en aanbestedingsmogelijkheden; dit kan ook pro-actief door het ondersteunen en mogelijk maken van experimenteerruimte. 
  3. Het vergroten van het maatschappelijk draagvlak voor technologische toepassingen in het veiligheidsdomein, via bewustwording en via het actief intensiveren van kennisdeling over de bedreigingen en kansen. 
  4. Het toekomstbestendig maken van een veilige samenleving door robuuste standaarden en door het versterken van het technisch onderwijs, maar ook via het opleiding en training (VR/ Extended Reality); ook kan gewerkt worden aan het vergroten van het kennisniveau, hoe te reageren op incidenten en het bieden van een handelingsperspectief, hoe (cyber)risico’s af te dekken.  

Updates

Sluiten