arrow btn arrow right arrow left chevron mouse pulser checkmark date calendar

Europees Industriebeleid

Industry

FME pleit voor een Europees industriebeleid met daarin ambitieuze agenda’s op het gebied van verduurzaming en digitalisering. In de kern zijn de uitgangspunten van het huidige Europese industriebeleid goed. De Nederlandse industrie heeft baat bij een open economie. De technologische industrie is bij uitstek een sector die actief is in internationale waardeketens. Een goed level playing field is daarom van groot belang.

Recent is de Europese Commissie door de Raad voor Concurrentievermogen opgeroepen om in het voorjaar van 2018 te komen tot een nieuwe industriestrategie en -agenda. Onderwerpen op de Europese agenda zijn onder andere de verbetering van de Interne Markt, wederzijdse erkenning van producten en meer transparantie op de dienstenmarkt; financiering van bedrijven en het mkb; belastingontwijking en BTW verbetering; regelgeving voor nieuwe technologieën (digitalisering, dataverkeer, data-eigendom, Fintech, drones, autonome auto’s); nieuwe vrijhandelsakkoorden, o.a. met Japan; betere bescherming tegen dumping; afspraken over tolheffing op wegen, zodat nationale systemen verenigbaar zijn; aanpassing van consumentenrecht; verbetering van multimodaal vervoer; herziening van het emissierechtenhandelssysteem; bevorderen van de circulaire economie; herziening van de blue card voor kenniswerkers; de Europese sociale pijler.

Naast de roep om extra investeringen in onderzoek en innovatie, pleit FME voor continuïteit van beleid en het verder centraal stellen van de maatschappelijke uitdagingen waar de technologische industrie cross sectoraal de verbinding kan maken. Oplossingen worden ontwikkeld en in de markt gezet. Naast de maatschappelijke thema’s is het essentieel te investeren in de sleuteltechnologieën (key enabling technology).

Wat willen we bereiken?

FME pleit ervoor om in te zetten op een Europese actieagenda, met daarin extra aandacht voor de volgende punten:

  • Europees beleidsontwikkeling moet sneller, beter en anders

Het uitvinden van de business is niet nieuw. Wel nieuw is de snelheid waarmee radicale vernieuwing van de business plaatsvindt, met ICT als disruptieve driver. Elk bedrijf, groot of mkb, wordt uitgedaagd. Heruitvinden van business gaat snel. Maar gaat heruitvinden van beleid ook snel genoeg? Beleidsmakers moeten zich die vraag stellen. Is wet- en regelgeving toegesneden op de snelle en radicale veranderingen die zich in de industrie voltrekken? Zijn we in staat om snel de goede antwoorden te vinden op vraagstukken als cybersecurity, vrij verkeer van data en data-eigenaarschap. Dit zijn immers bepalende factoren voor een succesvolle toekomst van de industrie in Europa.

  • Digitaal leiderschap in Europa: juist ook in het onderwijs

Een snelle vooruitgang in internettechnologie, nieuwe productietechnologie en nieuwe materialen zijn cruciaal voor een competitieve Europese industrie. Om de kansen die voortvloeien uit de 4e industriële revolutie is een ambitieuze Europese agenda noodzakelijk. Het aanpassingsvermogen van bedrijven èn werknemers wordt op de proef gesteld. Wat moet er gebeuren? Een brede publieke awareness en participatie om de sociale cohesie te waarborgen. We moeten vol inzetten op een skills agenda. Er is behoefte aan digitaal leiderschap in Europa: juist ook in het onderwijs. We moeten toekomstige generaties voorbereiden. We moeten accepteren dat levenlang leren de nieuwe standaard is.

Sluiten